Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van het Liftinstituut B.V. (Liftinstituut) gevestigd te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 34157363

De Algemene Leveringsvoorwaarden van het Liftinstituut kan u hier downloaden

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van het Liftinstituut en maken deel uit van elke vereenkomst tussen opdrachtgever en Liftinstituut.

2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder “werkzaamheden” het totaal van de door het Liftinstituut en de opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden en leveringen van zaken en diensten, van welke aard dan ook.

3. Mogelijke van de Algemene Leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden, regelingen of bedingen van de kant van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Liftinstituut en opdrachtgever en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Op bepaalde werkzaamheden van het Liftinstituut zijn, benevens deze Algemene Leveringsvoorwaarden, aanvullende reglementen van toepassing, welke zijn opgenomen in het Kwaliteitshandboek van het Liftinstituut. Deze reglementen worden, voor zover van toepassing, op daartoe strekkend verzoek kosteloos door Liftinstituut ter hand gesteld aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN OPDRACHTEN

1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en alle prijslijsten van het Liftinstituut zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden gewijzigd, tenzij het tegendeel door het Liftinstituut schriftelijk is bevestigd.

2. Ontvangen opdrachten binden het Liftinstituut slechts nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door het Liftinstituut.

3. Alle begeleidende bescheiden bij een aanbieding blijven eigendom van het Liftinstituut. Zij mogen zonder toestemming van het Liftinstituut niet worden vermenigvuldigd noch aan derden ter inzage worden gegeven.

ARTIKEL 3 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Iedere overeenkomst tussen het Liftinstituut en een opdrachtgever inzake werkzaamheden wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn gesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor een overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt een wederzijdse opzeggingstermijn van zes maanden.

ARTIKEL 4 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN VERBAND MET UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de medewerker(s) van het Liftinstituut toegelaten worden tot zijn terrein, gebouw, bouwwerk of installatie(s) om de werkzaamheden uit te voeren.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de werkzaamheden in een veilige omgeving conform de Arbeidsomstandighedenwet plaatsvinden en dat geen schade aan de persoon van de medewerker(s) en geen schade aan zaken die aan het Liftinstituut of aan de medewerker(s) toebehoren, wordt toegebracht.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat in geval van door het Liftinstituut aangekondigde c.q. in overleg met het Liftinstituut bepaalde werkzaamheden een voldoende gekwalificeerde deskundige aanwezig is, voor zover noodzakelijk, die op aanwijzing van de medewerker(s) van het Liftinstituut de werking van het te beoordelen werktuig of kwaliteitssysteem en van de onderdelen daarvan kan tonen. Uren, kosten en dergelijke, voortvloeiende uit de aanwezigheid van deze deskundige komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever verplicht zich tot vergoeding van alle door het Liftinstituut en/of de medewerker(s) geleden schade welke het gevolg is van niet-nakoming door de opdrachtgever van een of meer van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen.

5. Toelating door de opdrachtgever in het gebouw of op het terrein waarvan hij eigenaar of gebruiker is van (de) medewerker(s) van het Liftinstituut voor het verrichten van werkzaamheden houdt in aanvaarding van deze Algemene Leveringsvoorwaarden als zijnde toepasselijk op de rechtsverhouding van partijen met uitsluiting van welke andere bepalingen of voorwaarden ook.

6. de opdrachtgever draagt er zorg voor dat in geval van keuringen het Liftinstituut onbeperkt toegang heeft tot de te keuren installatie en dat bij de keuringen een onderhoudsmonteur aanwezig is. De opdracht impliceert dat het Liftinstituut de planning coördineert. Echter de verantwoordelijkheid voor de aanwezigheid van de monteur berust te allen tijde bij de opdrachtgever.

7. De opdrachtgever dient het Liftinstituut in staat te stellen haar werkzaamheden uit te voeren vrij van iedere vorm van pressie of beïnvloeding.

ARTIKEL 5 – BETALING

1. Betaling door de opdrachtgever dient zonder enige korting of compensatie plaats te vinden binnen 30 dagen na de datum van de door het Liftinstituut uitgebrachte factuur.

2. Door overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie zal zijn vereist. In dat geval is de opdrachtgever over het achterstallige bedrag een rente aan het Liftinstituut verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening.

3. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, vallende op de invordering en inning van door het Liftinstituut niet tijdig ontvangen bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van het niet tijdig ontvangen bedrag, met een minimum van € 500,00.

ARTIKEL 6 – MAATSTAVEN EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Het Liftinstituut dient voor het aangaan van overeenkomsten en de uitvoering daarvan, voor zover daarop van toepassing, te voldoen aan de voorwaarden van de aanwijzing door de Nederlandse en Europese overheid en de accreditatie daarvan als certificerende (NoBo Notified Body) en keurende instantie. Een van deze voorwaarden is de onafhankelijkheid van het Liftinstituut ten opzichte van partijen die belang hebben bij het resultaat van de uitvoering van de taken waarvoor het Liftinstituut is aangewezen.

2. Het Liftinstituut verricht certificatie- en keuringsactiviteiten aan de hand van de van toepassing zijnde wettelijke eisen, normen, voorschriften dan wel algemeen geldende (technische) regels.

3. Indien naar het oordeel van het Liftinstituut een werktuig of kwaliteitssysteem op het tijdstip van beoordeling aan de van toepassing zijnde normen, voorschriften dan wel algemeen geldende (technische) regels voldoet, geeft het Liftinstituut een certificaat of verklaring af. Het certificaat of de verklaring verwijst naar de van toepassing zijnde normen, voorschriften dan wel algemeen geldende (technische) regels waaraan getoetst is.

4. Indien naar het oordeel van het Liftinstituut een werktuig of kwaliteitssysteem niet voldoet aan de van toepassing zijnde normen, voorschriften dan wel algemeen geldende (technische) regels, kan na het verrichten van de nodige aanpassings-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden een herbeoordeling plaatsvinden, waarvan het tijdstip door partijen in gezamenlijk overleg wordt bepaald. Het in deze Algemene Leveringsvoorwaarden ten aanzien van de werkzaamheden bepaalde is eveneens van toepassing op herbeoordelingen.

5. Indien, na door het Liftinstituut verrichte certificatie- of keuringsactiviteiten, door de opdrachtgever schriftelijk melding wordt gemaakt van een ongeval dat zich in verband met het beoordeelde werktuig of kwaliteitssysteem heeft voorgedaan, zal het Liftinstituut zo spoedig mogelijk een onderzoek verrichten, daarvan een rapport opstellen en dit zo mogelijk aan de opdrachtgever ter hand stellen.

6. Iedere aansprakelijkheid van het Liftinstituut voor schade welke veroorzaakt mocht worden door beoordeelde werktuigen of kwaliteitssystemen welke het directe of indirecte gevolg mocht zijn van verrichte werkzaamheden wordt uitgesloten, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove nalatigheid van het Liftinstituut of van werknemers van het Liftinstituut.

7. De aansprakelijkheid van Liftinstituut zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag dat in voorkomend geval door de verzekering van Liftinstituut zal worden uitgekeerd. Voorts is de aansprakelijkheid van het Liftinstituut in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 1.000.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient schade te worden gemeld aan Liftinstituut voordat vier weken zijn verstreken sinds de schade toebrengende gebeurtenis.

ARTIKEL 7 – OVERMACHT

1. Indien het Liftinstituut door overmacht verhinderd is de door haar aangekondigde of in overleg met de opdrachtgever vastgestelde werkzaamheden te verrichten, wordt de verplichting daartoe van rechtswege opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand ongeacht of het Liftinstituut ten tijde van het intreden van de overmachtstoestand in verzuim was of niet. Indien de overmachtstoestand 2 maanden heeft geduurd, hebben beide partijen echter het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een eenzijdige schriftelijke mededeling te ontbinden, zonder dat daarvoor over en weer aanspraak ontstaat op enige schadevergoeding.

2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van het Liftinstituut onafhankelijke, ten tijde van het door het Liftinstituut aankondigen of door partijen gezamenlijk vaststellen van het tijdstip van de werkzaamheden al dan niet voorzienbare omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd wordt of waardoor de nakoming van de verplichting tot uitvoering van de werkzaamheden in redelijkheid niet meer van het Liftinstituut te vergen is. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval onder meer: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, terrorisme, oproer, staking, overheidsmaatregelen, brand, stormschade en overstromingen. Voorts wordt onder overmacht verstaan dat opdrachtgever niet aan een van haar verplichtingen uit artikel 4 van deze Algemene Leveringsvoorwaarden heeft voldaan.

3. Het Liftinstituut zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een eventuele overmachtstoestand op de hoogte stellen.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Liftinstituut is eigenaar van en exclusief rechthebbende op haar naam, logo, werkwijze, reglementen (w.o. kwaliteitshandboek en zinnenboek), rapportages en andere gegevens van het Liftinstituut. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gebruik te maken, op welke wijze dan ook, van de naam, het logo of de werkwijze van Liftinstituut, dan wel enig ander intellectueel eigendom van het Liftinstituut, of hieromtrent mededelingen te doen aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het Liftinstituut.

ARTIKEL 9 – TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE INSTANTIE

1. Op alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen met betrekking tot certificatie- en keuringsactiviteiten, zowel wettelijk voorgeschreven als niet wettelijk voorgeschreven, zullen uitsluitend worden beslecht overeenkomstig het Reglement van bezwaar en beroep van het Liftinstituut.

3. Alle overige geschillen, anders dan die genoemd in het vorige lid, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.