Nieuwe richtlijn machines eind 2009 van kracht

Op 29 december 2009 treedt de nieuwe Richtlijn machines 2006/42/EG in werking. Deze richtlijn komt in de plaats van de huidige Machinerichtlijn 98/37/EG. Om de industrie voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding is de Richtlijn vroegtijdig gepubliceerd.

En dat is nodig, want er is geen sprake van een overgangstermijn. Ook voor liftenfabrikanten kan deze Richtlijn van belang zijn. De Richtlijn liften is tenslotte een verbijzondering van de Richtlijn machines en liften moeten aan beide richtlijnen voldoen.

De nieuwe richtlijn in vogelvlucht

Wat houdt deze nieuwe richtlijn nu in grote lijnen in voor de wereld van liften en hieraan gerelateerde machines? De nieuwe Richtlijn machines is er gekomen omdat de huidige niet meer in lijn was met de zogenaamde ‘new approach’-benadering die in alle richtlijnen doorgevoerd wordt. Daarnaast bleek dat er behoefte aan was om een aantal producten aan het toepassingsgebied van de richtlijn toe te voegen, om ontstane onduidelijkheden op te heffen. Verder bleek dat de huidige richtlijn redactioneel voor verbetering vatbaar was en dat in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij liften, de scheiding tussen de richtlijnen verhelderd moest worden. Daarnaast zijn ook de algemene veiligheidseisen versterkt. Het uiteindelijke doel van de gewijzigde richtlijn is het bestendigen van de concurrentiepositie van Europa op de wereldmarkt. Een opvallende verandering op certificatiegebied is de beperking van de geldigheid van het productcertificaat. Momenteel is het certificaat onbeperkt geldig. Dat zal veranderen met de komst van de nieuwe Richtlijn machines. De geldigheidsduur is dan namelijk maximaal vijf jaar.

Alleen digitaal verkrijgbaar

De nieuwe Richtlijn machines zal overigens niet in papiervorm verschijnen, maar alleen digitaal, via het internet. De reden hiervan is dat dan sneller ingespeeld kan worden op veranderingen. Zo is bijvoorbeeld de lijst met safety components (artikel 2c) dynamisch. Door nu de nieuwe Richtlijn machines alleen digitaal te verspreiden, is deze veel gemakkelijker aan te vullen. Belangrijk is dus wel om de veranderingen goed te volgen.

Implementatie in Warenwetbesluit machines

Tot 29 december 2009 is de huidige Richtlijn machines van kracht. De nationale overheden – in Nederland is dat het ministerie van SZW – hebben tot 29 juni 2008 de gelegenheid de richtlijn in hun wetten op te nemen. De verwachting is dat de Nederlandse overheid niet vóór de genoemde ingangsdatum tot implementatie in het Warenwetbesluit machines over zal gaan, ofschoon het wel mogelijk is. Na de implementatie in de Nederlandse wet gaat er nog de nodige tijd overheen voordat de richtlijn op 29 december 2009 Europees van kracht wordt.

Onderliggende normen worden aangepast

Om de nieuwe Richtlijn machines nog beter te laten functioneren, heeft de Europese normcommissie CEN het mandaat gekregen om normen die betrekking hebben op deze richtlijn aan te passen, om ze in lijn te brengen met deze nieuwe richtlijn. Het is dus niet ondenkbaar dat in de komende tijd al relevante normen zullen worden opgeschoond.

Zelfcertificatie via kwaliteitssysteem

Binnen de Richtlijn Liften is er ruimte voor “zelfcertificatie” van producten binnen de overeenstemmingprocedure, door het voeren van een door een Notified Body (NoBo) gecertificeerd kwaliteitssysteem. Dit kan voordelen met zich meebrengen voor grotere organisaties. Voorwaarde is wel dat het kwaliteitssysteem gecertificeerd is door een binnen dat werkveld ter zake kundige NoBo.

Deze mogelijkheid zal ook zijn intrede doen met de komst van de nieuwe Richtlijn machines. Afhankelijk van hoe een en ander hiertoe in de normcommissies uitgewerkt zal worden, betekent dit dat het voor fabrikanten mogelijk wordt om de overeenstemmingsprocedures geheel of gedeeltelijk in eigen beheer uit te voeren mits zij beschikken over een kwaliteitssysteem dat gecertificeerd is door een ter zake kundige NoBo. Dat geldt in ieder geval voor de in bijlage IV van de richtlijn opgesomde complete machines en veiligheidscomponenten.