Belangrijke veranderingen door nieuwe certificatieschema’s liftkeuringen

Liftinstituut zet de belangrijkste highlights uit het werkveldspecifieke certificatieschema (WSCS) voor u op een rij.

WAT IS ER NIEUW?

  • De vervolgkeuring wordt weer een periodieke keuring, zoals deze keuring daarvóór ook al werd genoemd. Dat is toch een stuk duidelijker.
  • Nieuw is ook dat voor modificatiekeuringen vanaf 1 maart 2013 een apart certificaat van goedkeuring wordt afgegeven. Dat dus specifiek gebaseerd is op de ombouw van de lift.
  • Ook komt er een opleveringscontrole na het bouwgebruik van een lift en is een aantal keuringstermijnen bij nieuwe liften verscherpt.
  • Aan keuringen van brandweerliften worden scherpere eisen gesteld. Een brandweerlift moet voortaan aan alle eraan te stellen eisen voldoen om goedgekeurd te worden. In het verleden werden de tekortkomingen van brandweerliften wel op het keuringsrapport vermeld, maar het certificaat kon hierop niet worden ingehouden. Dat is nu wel het geval. Ook moet bij periodieke keuringen van nieuwe brandweerliften gewerkt worden volgens een programma van eisen.

GEVOLGEN VAN DEZE WIJZIGINGEN:

NAAMSWIJZIGING VERVOLGKEURINGEN NAAR PERIODIEKE KEURINGEN

Aan de keuring zelf verandert niets; de inhoud blijft gelijk. Alleen de naam verandert dus. Deze naamswijziging heeft een aantal administratieve consequenties voor de keuringsinstanties. Zij moeten deze namelijk doorvoeren op, bijvoorbeeld, de keuringscertificaten en in de keuringsrapporten.

MODIFICATIEKEURINGEN

Bij het herstellen of vervangen van één of meer hoofd- en/of veiligheidscomponenten was een modificatiekeuring al verplicht. Daar werd niet altijd gevolg aan gegeven, maar dit is nu extra onderstreept. Keuring is meteen na herstel of vervanging van veiligheidscomponenten nodig en kan niet uitgesteld worden tot de volgende periodieke keuring. Er ontbreekt dan immers een wettelijk verplicht certificaat. En dat geldt ook bij wijziging van een lift of veiligheidscomponent. Nieuw is dat in respectievelijk de bijlagen D en E bij het WSCS wordt aangegeven wat de keuringsbepalingen hierbij zijn en dat voor elke modificatiekeuring vanaf 1 maart 2013 een apart certificaat van goedkeuring moet worden afgegeven. Het bestaande certificaat van goedkeuring voor de gehele lift behoudt daarbij overigens zijn geldigheid. Het modificatiecertificaat heeft immers alleen betrekking op een herstel/vervanging of wijziging aan de lift en niet op de gehele lift. De termijn voor de volgende periodieke keuring van de lift wordt door een modificatiekeuring dus ook niet korter of langer.

OPLEVERINGSCONTROLE NA BOUWGEBRUIK EN VERSCHERPING KEURINGSTERMIJNEN

Een nieuwe lift gebruikt tijdens de bouw van het gebouw moest altijd al gekeurd worden, maar dat gebeurde niet op het moment waarop de lift werd overgedragen voor ‘normaal’ gebruik, dus aan het eind van de bouw. En dat is vanaf 1 maart 2013 wél verplicht. Na de formele Europese handelsfase is er voor bouwgebruik een soort tussenfase ontstaan. Na bouwgebruik wordt de tussenfase van de lift afgesloten en gaat de lift over naar de gebruiksfase. Bij een nieuw gebouwde lift kunnen er voortaan meer keuringen plaatsvinden voordat de lift in de gebruiksfase terecht komt, namelijk de keuring vóór de afsluiting van de handelsfase (eindcontrole of eenheidskeuring), een ingebruiknamekeuring als bouwlift (direct na de installatie van de lift voor bouwgebruik, als de lift langer dan drie maanden voor de bouw gebruikt wordt dan iedere volgende drie maanden een periodieke keuring voor bouwgebruik en na oplevering van het gebouw de opleveringscontrole. Vervolgens vindt de eerste periodieke keuring binnen een jaar plaats en daarna binnen elk anderhalf jaar.. De opleveringscontrole kan ook gecombineerd worden met de eerste periodieke keuring. Het voordeel hiervan is dat de eigenaar pas na achttien maanden de eerstvolgende periodieke keuring hoeft te laten uitvoeren.

SCHERPERE PROCEDURE BIJ KEURING BRANDWEERLIFTEN

Brandweerliften moeten bij keuring per 1 maart 2013 voldoen aan de specifieke eisen die hiervoor gesteld zijn in bijlage Z4 van de norm EN 81-1/-2 of de norm NEN-EN 81-72. Logisch, maar deze liften konden tot vóór de inwerkingtreding van het WSCS niet worden afgekeurd. Straks is dat dus anders en gelden voor deze liften dezelfde keuringsuitgangspunten en urgentiecodes als bij andere liften. Daarnaast wordt bij brandweerliften ook gekeken naar specifieke punten voor dit type liften, die zijn vastgelegd in bijlage C2 bij het WSCS. Het zou dus zomaar kunnen dat deze liften worden afgekeurd als de brandweerfunctie niet correct werkt. De werkgroep WSCS en de brandweer (die ook betrokken was bij de totstandkoming van het WSCS) zijn overeengekomen dat vanaf 1 maart 2013, als een brandweerlift wordt afgekeurd, de keuringsinstantie een duidelijk kenmerk van afkeuring zal aanbrengen bij de brandweerschakelaar. Zo is in één oogopslag zichtbaar of een lift wel of niet geschikt is voor gebruik als brandweerlift. Bij keuringen van brandweerliften schrijft het WSCS daarnaast voor dat moet worden gewerkt met een programma van eisen, opgesteld en ondertekend door de verschillende bij de lift betrokken partijen. Dit zijn de installateur, de eigenaar/het bouwbedrijf/de projectontwikkelaar én de brandweer. In dit programma staan eisen vastgelegd over bouwkundige aspecten, de omgeving van de lift en bevrijdingsaspecten in relatie tot de brandveiligheid. Dit geldt overigens voor nieuw op te leveren brandweerliften.

ANDERE NIEUWE PUNTEN

Verder is in het WSCS vastgelegd welke specifieke eisen gelden voor de inhoud van het certificaat van goedkeuring en het keuringsrapport dat de eigenaar van de keuringsinstantie ontvangt. Ook staat in het WSCS dat de installateur na het afgeven van de EG-verklaring van overeenstemming de lift altijd moet aanmelden bij een keuringsinstantie. De keuringsinstantie kan daarmee tijdig de eigenaar benaderen, om de keuring van de lift op het juiste moment te laten uitvoeren. Dit zal ertoe bijdragen dat alle liften zoals door de wetgeving bedoeld gekeurd worden.