Wettelijke keuringsverplichting voor o.a. personenbouwliften

Eind 2009 wordt de huidige Richtlijn machines (98/37/EG) vervangen door een nieuwe versie (2006/42/EG). Gelijktijdig hiermee treedt er ook een aanpassing van het Warenwetbesluit machines en het Arbobesluit in werking. Daardoor is vanaf deze datum een wettelijke keuringsplicht voor personenbouwliften, tijdelijke liften bij gebouwen en transportsteigers van kracht.

Personenbouwliften en transportsteigers vielen tot die datum onder de Richtlijn liften (95/16/EG) en de keuringsverplichting ervan was opgenomen in het Warenwetbesluit liften. TLBG’s vielen onder de Richtlijn machines. Hiervoor was geen keuringsverplichting van kracht.

DE NIEUWE SITUATIE

In de nieuwe situatie vallen personenbouwliften, transportsteigers en de TLBG’s onder de nieuwe Richtlijn machines. Dit maakt het nodig dat het Warenwetbesluit liften en het Warenwetbesluit machines daarop worden aangepast. Met deze besluiten worden de Europese Richtlijnen in de Nederlandse wet geïmplementeerd. Ook worden daarin de genoemde keuringsverplichtingen vastgelegd. Liftinstituut is ook aangewezen voor het uitvoeren van de keuringen van personenbouwliften, transportsteigers en de TLBG’s.

HET WARENWETBESLUIT MACHINES

Het Warenwetbesluit machines vermeldt over keuringen van personenbouwliften, transportsteigers en de TLBG’s het volgende:

  • een ingebruiknamekeuring moet plaatsvinden bij de 1e montage op de arbeidsplaats;
  • daarnaast moet een ingebruiknamekeuring bij iedere hernieuwde montage op de nieuwe arbeidsplaats worden uitgevoerd;
  • ook na herstel of wijziging moet een hernieuwde ingebruiknamekeuring plaatsvinden;
  • een vervolgkeuring moet steeds na zes maanden worden uitgevoerd;
  • de keuringen worden uitgevoerd door een daartoe aangewezen instelling (CKI);
  • door de CKI wordt bij goedkeuring een certificaat van goedkeuring afgegeven, met hierop vermeld de herkeuringstermijn;
  • door de CKI zal, op een zichtbare plaats, een keurmerk worden aangebracht met hierop vermeld de herkeuringstermijn;
  • bij de installatie moet een logboek aanwezig zijn waarin de resultaten van de genoemde keuringen worden vermeld.

HET ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBESLUIT

De aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit bestaat alleen uit uitsluiting van de in dit artikel genoemde installaties. Om misverstanden te voorkomen en helder te maken dat bepalingen hierover alléén in het Besluit machines zijn opgenomen.