Geldt er een keuringsplicht voor andere type verticaal-transportinstallaties en arbeidsmiddelen?

Wat personenliften betreft laat het Warenwetbesluit Liften er geen onduidelijkheid over bestaan: een onafhankelijke Conformiteit Beoordelingsinstantie (CBI) zoals Liftinstituut moet ze elke achttien maanden keuren. Maar hoe zit het met andere installaties voor verticaal transport zoals roltrappen, platformliften, goederenliften, personenbouwliften, hoogwerkers en gevelonderhoudsinstallaties? Geldt daarvoor een keuringsplicht? Liftinstituut zet de feiten op een rij.

Welke wetgeving is van toepassing op verticaal-transportinstallaties/arbeidsmiddelen?

 • Richtlijn machines
  Roltrappen, platformliften, goederenliften, kleingoederenliften, heftafels, gevelonderhoudsinstallaties, personenbouwliften, transportsteigers en tijdelijke liften bij gebouwen vallen allemaal onder de werkingssfeer van de Richtlijn machines. Goed om te weten: personenliften hebben weliswaar een eigen richtlijn, maar er zijn ook gevaren die deze niet benoemt. In dat geval geldt hiervoor ook de Richtlijn machines.
 • Arbeidsomstandighedenbesluit
  Omdat gevelonderhoudsinstallaties, hoogwerkers, heftafels en goederenliften ook als arbeidsmiddelen worden gezien, is hier tevens het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing.
Een roltrapkeuring door Liftinstituut

Geldt er een keuringsplicht voor verticaal-transportinstallaties, anders dan personenliften?

Voor installaties die onder de Richtlijn machines vallen, is er geen eenduidige keuringsregel te noemen. Dat verschilt per installatie:

 • Personenbouwliften en tijdelijke liften bij gebouwen
  Vanuit het Warenwetbesluit machines geldt er voor ‘hijs- en hefwerktuigen voor niet-beroepsmatig personenvervoer’ een wettelijke keuringsplicht. Een onafhankelijke keurende organisatie zoals Liftinstituut moet deze bij elke opstelling en daarna iedere zes maanden keuren. Lees meer informatie over de keuringen van personenbouwliften en tijdelijke liften bij gebouwen.
 • Gevelonderhoudsinstallaties, hoogwerkers, platformliften, heftafels en goederenliften
  Het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft in artikel 7.4a Keuringen voor dat arbeidsmiddelen ‘zo vaak als nodig’ moeten worden gekeurd door een deskundige. Liftinstituut levert deze deskundigheid voor het keuren van bijvoorbeeld gevelonderhoudsinstallaties, hoogwerkers, platformliften (wordt vaak ook als arbeidsmiddel gebruikt), heftafels en goederenliften. Het besluit schrijft dus niet voor dat deze keuringen elk jaar moeten plaatsvinden, maar in de praktijk wordt dit in de regel wel aangehouden. Omstandigheden van gebruik en omgeving kunnen deze periodiciteit verlagen of verhogen.
 • Roltrappen en platformliften
  Voor deze installaties ‘voor algemeen publiekelijk nut’ geldt weliswaar geen wettelijke keuringsplicht door een onafhankelijke instantie (CBI), maar wel een zorgplicht. (Die zorgplicht is overigens ook op de andere installaties van toepassing.) De eigenaar/beheerder moet er volgens het Burgerlijk Wetboek voor zorgen dat de installaties in goede staat van onderhoud zijn en veilig kunnen worden gebruikt.
  Liftinstituut adviseert sowieso deze installaties maar ook platformliften, goederenliften en heftafels eens in de 18 maanden te laten keuren, omdat de gevaren en risico’s vergelijkbaar zijn met die van personenliften. Voor deze personenliften heeft de wetgever een wettelijke periodiciteit van 18 maanden gesteld.

Waarom toch onafhankelijk laten keuren als er geen keuringsplicht is?

Een vrijwillige keuring door een onafhankelijk keurende instantie heeft een grote toegevoegde waarde. Eigenaren/beheerders tonen er namelijk mee aan dat ze hun zorgplicht (‘goed huisvaderschap’) uiterst serieus nemen en stevig invullen. Een certificaat van Liftinstituut biedt extra zekerheid in het kader van aansprakelijkheid.

Waarop let Liftinstituut bij een keuring op basis van de Richtlijn machines?

De inspecteurs van Liftinstituut werken met een checklist die alle belangrijke eisen van de Richtlijn machines ondervangt en gebaseerd is op geharmoniseerde C-normen (indien beschikbaar). De inspecteurs kijken onder meer naar:

 • algehele staat van veiligheid van de verticaal-transportinstallatie: zijn alle onderdelen in veilige staat?
 • veiligheidsfuncties: zijn ze aanwezig en werken ze correct?

Vragen over de keuring van verticaal-transportinstallaties?

Stel uw vraag via ons contactformulier of bel ons op 020 – 435 06 06.