Is er een keuringsplicht voor verticale transportinstallaties?

Wat personenliften betreft laat het Warenwetbesluit Liften er geen onduidelijkheid over bestaan: personenliften moeten om de achttien maanden periodiek gekeurd worden door een onafhankelijke keuringsinstelling zoals Liftinstituut. Maar hoe zit het met andere installaties voor transport zoals roltrappen, platformliften, goederenliften, personenbouwliften, hoogwerkers en gevelonderhoudsinstallaties? Geldt daarvoor een keuringsplicht? Liftinstituut zet de feiten op een rij.

Welke wetgeving is van toepassing op verticaal-transportinstallaties en arbeidsmiddelen?

  • Richtlijn machines
    Roltrappen, platformliften, goederenliften, kleingoederenliften, heftafels, gevelonderhoudsinstallaties, personenbouwliften, transportsteigers en tijdelijke liften bij gebouwen vallen allemaal onder de werkingssfeer van de Richtlijn machines.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit
    Als de bovengenoemde installaties gebruikt worden als arbeidsmiddel, is hierop tevens het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing.
Een roltrapkeuring door Liftinstituut

Welke verplichting tot keuring is er bij verticaal-transportinstallaties, anders dan personenliften?

Voor installaties die onder de Richtlijn machines vallen, is er geen eenduidige keuringsregel te noemen. Dat verschilt per installatie:

>> Personenbouwliften, transportsteigers en tijdelijke liften bij gebouwen

Vanuit het Warenwetbesluit machines geldt er voor Personenbouwliften en tijdelijke liften bij een gebouw een wettelijke keuringsplicht. Een onafhankelijke keuringsinstelling zoals Liftinstituut moet deze bij elke opstelling en daarna iedere zes maanden keuren.

>> Gevelonderhoudsinstallaties en hoogwerkers

Het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft in artikel 7.4a Keuringen voor dat arbeidsmiddelen ‘zo vaak als nodig’ moeten worden gekeurd door een deskundige. Liftinstituut levert deze deskundigheid voor het keuren van gevelonderhoudsinstallaties en hoogwerkers.

De CVG (commissie veiligheid gevelonderhoudsinstallaties) heeft bepaald dat een jaarlijkse inspectie voor onder meer gevelonderhoudsinstallaties en hoogwerkers voorbehouden is aan een onafhankelijke keuringsinstantie. Als een keurmerk ontbreekt dan zou volgens de Arbocatalogus de glazenwasser de installatie niet mogen gebruiken.

Eisen aan keurende instanties
Om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van keurende instanties te waarborgen, heeft de CVG eisen aan keuringsinstanties geformuleerd op www.commissiecvg.nl

Liftinstituut geeft – als de installatie veilig wordt bevonden – een certificaat van goedkeuring af en brengt op de installatie een keuringskenmerk aan. Een certificaat van goedkeuring geeft de eigenaar het bewijs dat de installatie veilig te gebruiken is.

Liftinstituut is deskundigheid, onafhankelijk en onpartijdig. Geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RVA). Hierdoor hebben gebouwbeheerders, eigenaars, onderhoudsbedrijven en mensen die beroepshalve het dak betreden, de zekerheid dat de installatie die als arbeidsmiddel wordt ingezet, op een onafhankelijke en onpartijdige wijze op veiligheid is gekeurd.

Vraag uw keuring aan bij Liftinstituut via het aanvraagformulier.

>> Platformliften, heftafels en goederenliften

Het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft in artikel 7.4a Keuringen voor dat arbeidsmiddelen ‘zo vaak als nodig’ moeten worden gekeurd door een deskundige. Liftinstituut levert deze deskundigheid voor het keuren van bijvoorbeeld platformliften, heftafels en goederenliften.

De NL-Arbeidsinspectie geeft bij een keuring door een deskundige als richtlijn op dat er minimaal eens per 12 maanden gekeurd moet worden. Het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft niet voor dat deze keuringen elk jaar moeten plaats vinden. Liftinstituut is een conformiteitsbeoordelingsinstantie(CBI), dat is meer dan alleen een deskundig persoon. Wij hanteren voor de keuringen een periodiciteit van eens in de 18 maanden.

Vraag uw keuring aan bij Liftinstituut via het aanvraagformulier.

>> Installaties in de publieke ruimte zoals roltrappen, platformliften en heffers voor mensen met een beperking

De eigenaar/beheerder moet er volgens het Burgerlijk Wetboek voor zorgen dat de installaties in goede staat van onderhoud zijn en veilig kunnen worden gebruikt.

Voor deze installaties ‘voor algemeen publiekelijk nut’ geldt weliswaar geen wettelijke keuringsplicht door een onafhankelijke instantie (CBI), maar wel een zorgplicht.

Een deskundige moet tenminste één maal per jaar vaststellen of de installatie nog veilig te gebruiken is. Deze deskundige kan bijvoorbeeld de monteur zijn van de onderhoudsfirma of iemand van de technische dienst van een bedrijf.

Waarom door Liftinstituut laten keuren?

Een keuring door een onafhankelijke keuringsinstelling zoals Liftinstituut in plaats van door een deskundige heeft een grote toegevoegde waarde. Eigenaren/beheerders tonen er namelijk mee aan dat ze hun zorgplicht (‘goed huisvaderschap’) uiterst serieus nemen en stevig invullen.

Afhankelijk van de gewenste keuringsomvang volgt er bij een positieve uitkomst van de keuring een goedkeurrapportage of een certificaat van goedkeuring van Liftinstituut. Dat biedt extra zekerheid in het kader van aansprakelijkheid.

Vragen over de keuring van verticaal-transportinstallaties?

Stel uw vraag via ons contactformulier of bel ons op 020 – 435 06 06.