Geldt er een keuringsplicht voor andere type verticaal-transportinstallaties en arbeidsmiddelen?

Wat personenliften betreft laat het Warenwetbesluit Liften er geen onduidelijkheid over bestaan: een onafhankelijke Conformiteit Beoordelingsinstantie (CBI) zoals Liftinstituut moet ze elke achttien maanden keuren. Maar hoe zit het met andere installaties voor verticaal transport zoals roltrappen, platformliften, goederenliften, personenbouwliften, hoogwerkers en gevelonderhoudsinstallaties? Geldt daarvoor een keuringsplicht? Liftinstituut zet de feiten op een rij.

Welke wetgeving is van toepassing op verticaal-transportinstallaties/arbeidsmiddelen?

  • Richtlijn machines
    Roltrappen, platformliften, goederenliften, kleingoederenliften, heftafels, gevelonderhoudsinstallaties, personenbouwliften, transportsteigers en tijdelijke liften bij gebouwen vallen allemaal onder de werkingssfeer van de Richtlijn machines.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit
    Omdat gevelonderhoudsinstallaties, hoogwerkers, heftafels en goederenliften ook als arbeidsmiddelen worden gezien, is hier tevens het Arbeidsomstandighedenbesluit van toepassing.
Een roltrapkeuring door Liftinstituut

Geldt er een keuringsplicht voor verticaal-transportinstallaties, anders dan personenliften?

Voor installaties die onder de Richtlijn machines vallen, is er geen eenduidige keuringsregel te noemen. Dat verschilt per installatie:

>> Personenbouwliften en tijdelijke liften bij gebouwen

Vanuit het Warenwetbesluit machines geldt er voor Personenbouwliften en tijdelijke liften bij een gebouw een wettelijke keuringsplicht. Een onafhankelijke keurende organisatie zoals Liftinstituut moet deze bij elke opstelling en daarna iedere zes maanden keuren. Lees meer informatie over de keuringen van personenbouwliften en tijdelijke liften bij gebouwen.

>> Gevelonderhoudsinstallaties en hoogwerkers

Het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft in artikel 7.4a Keuringen voor dat arbeidsmiddelen ‘zo vaak als nodig’ moeten worden gekeurd door een deskundige. Liftinstituut levert deze deskundigheid voor het keuren van bijvoorbeeld gevelonderhoudsinstallaties en hoogwerkers.

De CVG (commissie veiligheid gevelonderhoudsinstallaties) heeft bepaald dat een jaarlijkse inspectie voor onder meer gevelonderhoudsinstallaties en hoogwerkers voorbehouden is aan een onafhankelijke keuringsinstantie. Als een keurmerk ontbreekt, dan mag de glazenwasser de installatie niet gebruiken.

Sinds 2013 was het al het geval dat gevelonderhoudsinstallaties voorzien moesten zijn van een keurmerk van minder dan één jaar oud. Maar wie mag dit keurmerk aanbrengen? Op deze vraag heeft de CVG uitsluitsel gegeven: alléén onafhankelijke keuringsinstanties zoals Liftinstituut mogen dit keurmerk aanbrengen. Als dit keurmerk ontbreekt, zou de glazenwasser, volgens de Arbocatalogus, de installatie niet mogen gebruiken.

Keuringskenmerk op arbeidsmiddelen glas- en gevelreiniging
De RI&E-module Glas- en Gevelreiniging ‘Veilig werken op hoogte’ vormt het uitgangspunt voor het bepalen van een zo veilig mogelijke werkmethode bij glas- en gevelreiniging. In paragraaf 3.3 zijn checklijsten opgenomen voor de projectinventarisatie bij gevelonderhoud, om na te gaan of, bij het volgen van een bepaalde werkmethode, risico’s bestaan en of bouwkundige of andersoortige aanpassingen benodigd zijn. In de checklijsten B, C, E en F, die betrekking hebben op arbeidsmiddelen gebruikt bij glas- en gevelreiniging, wordt gevraagd of minder dan één jaar geleden een bewijs van keuring oftewel een keuringskenmerk is aangebracht.

Eisen aan keurende instanties
Om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van keurende instanties te waarborgen, heeft de CVG eisen aan keuringsinstanties geformuleerd op www.commissiecvg.nl. De beste manier voor keuringsinstanties om hun deskundigheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid aan te tonen, is via accreditatie door de Raad voor Accreditatie (RVA). Hierdoor hebben gebouwbeheerders, eigenaars, onderhoudsbedrijven en mensen die beroepshalve het dak betreden, de zekerheid dat de installatie die als arbeidsmiddel wordt ingezet, op een onafhankelijke en onpartijdige wijze op veiligheid is gekeurd.

Liftinstituut geeft – als de installatie veilig wordt bevonden – een certificaat van goedkeuring af en brengt op de installatie een keuringskenmerk aan. Een certificaat van goedkeuring geeft de eigenaar het bewijs dat de installatie veilig te gebruiken is. Wilt u advies over liftveiligheid of veiligheid en keuring van de gevelinstallaties? Neem dan contact op met Liftinstituut.

>> Platformliften, heftafels en goederenliften

Het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft in artikel 7.4a Keuringen voor dat arbeidsmiddelen ‘zo vaak als nodig’ moeten worden gekeurd door een deskundige. Liftinstituut levert deze deskundigheid voor het keuren van bijvoorbeeld platformliften, heftafels en goederenliften. De NL-Arbeidsinspectie geeft bij een keuring door een deskundige als richtlijn op dat er minimaal eens per 12 maanden gekeurd moet worden. Het Arbeidsomstandigheden besluit schrijft niet voor dat deze keuringen elk jaar moeten plaatsvinden. Omdat Liftinstituut een CBI is, kunnen wij – afhankelijk van de omstandigheden van gebruik en omgeving – de periodiciteit variëren tussen eens per 12 maanden of eens per 18 maanden.

>> Roltrappen en platformliften

Voor deze installaties ‘voor algemeen publiekelijk nut’ geldt weliswaar geen wettelijke keuringsplicht door een onafhankelijke instantie (CBI), maar wel een zorgplicht. (Die zorgplicht is overigens ook op de andere installaties van toepassing.) De eigenaar/beheerder moet er volgens het Burgerlijk Wetboek voor zorgen dat de installaties in goede staat van onderhoud zijn en veilig kunnen worden gebruikt.

Liftinstituut adviseert sowieso deze installaties maar ook platformliften, goederenliften en heftafels eens in de 18 maanden te laten keuren, omdat de gevaren en risico’s vergelijkbaar zijn met die van personenliften. Voor personenliften heeft de wetgever een wettelijke periodiciteit van 18 maanden gesteld.

Waarom toch onafhankelijk laten keuren als er geen keuringsplicht is?

Een vrijwillige keuring door een onafhankelijk keurende instantie heeft een grote toegevoegde waarde. Eigenaren/beheerders tonen er namelijk mee aan dat ze hun zorgplicht (‘goed huisvaderschap’) uiterst serieus nemen en stevig invullen.

Afhankelijk van de gewenste keuringsomvang volgt er bij een positieve uitkomst van de keuring een goedkeurrapportage of een certificaat van goedkeuring van Liftinstituut. Dat biedt extra zekerheid in het kader van aansprakelijkheid.

Waarop let Liftinstituut bij een keuring op basis van de Richtlijn machines?

De inspecteurs van Liftinstituut werken met een checklist die alle belangrijke eisen van de Richtlijn machines ondervangt en gebaseerd is op geharmoniseerde C-normen (indien beschikbaar). De inspecteurs kijken onder meer naar:

  • algehele staat van veiligheid van de verticaal-transportinstallatie
  • veiligheidsfuncties: zijn ze aanwezig en werken ze correct?

Vragen over de keuring van verticaal-transportinstallaties?

Stel uw vraag via ons contactformulier of bel ons op 020 – 435 06 06.