Brandweerliften volgens EN 81-72 in de praktijk

Sinds 2003 is de norm EN 81-72 (voor brandweerliften) van kracht. De belangrijkste achtergrond van deze norm is dat deze liften gebruikt mogen en kunnen worden door brandweerlieden tijdens een brand. Het toepassen van deze norm is vanuit het Bouwbesluit voorgeschreven.

Maar eerst geven we u hierbij een algemene inleiding op de totstandkoming van deze norm. Een nieuwe norm als de EN 81-72 wordt uitgegeven en ontwikkeld op basis van de stand der techniek op het moment van ontwikkeling. Daarnaast kunnen de leden van de normcommissie invloed hierop uitoefenen. Zij vertegenwoordigen landen waarbinnen soms al nationale normen op dat gebied bestaan. Bij de EN 81-72 is bewust ruimte gelaten voor ernaast te hanteren nationale regelgeving. De bouwkundige omgeving, oftewel het voorportaal van de lift, moet voldoende brandwerend zijn. Althans, in overeenstemming met de nationale eisen op dat gebied. In Nederland is een uur brandwerendheid, vanuit de brandweerkorpsen gezien voldoende (voor gebouwen tot +/- 70 meter hoog). Het Bouwbesluit hanteert dit helaas nog niet als zodanig. Wel heeft VROM opdracht gegeven voor een nader onderzoek naar de wenselijkheid van aanpassing van de bouwregelgeving in deze.

Zelfbevrijding brandweerman

In de huidige praktijk is het dus zaak te controleren of deze liften inderdaad een uur lang bestand zijn tegen drup- en spatwater, rook en een hoge temperatuur (60 graden). Als de brandweerlift toch in storing komt, is het laatste redmiddel voor de brandweerman zelfbevrijding vanuit de kooi of bevrijd worden vanaf de schachtverdiepingen. Het is dus belangrijk storingen zo veel mogelijk te voorkomen. In die gevallen dat tóch een storing voorkomt, zal een doeltreffende en adequate vlucht- of reddingsmogelijkheid aanwezig moeten zijn. In dat geval is de kans echter groot dat de schacht, en daarmee ook de kooi, vol rook staat en het bluswater in de schacht en door het kooiplafond naar beneden komt. Hierdoor zal de brandweerman met persluchtmasker en handschoenen aan zijn werkzaamheden moeten verrichten. Dat bemoeilijkt vluchten voor of het redden van de brandweerman aanmerkelijk.

De praktijk

In de praktijk vindt het Liftinstituut het uiteraard belangrijk dat er aan de norm wordt voldaan. Daarbij wordt ook gekeken of er een adequate vluchtmogelijkheid van de brandweerman is. Kortom: het niet te complex zijn om de lift weer uit te komen.