Nieuwe brandweerliftnorm

Per 31 augustus 2017 vervalt de Brandweerliftnorm EN 81-72:2003 en is de norm EN 81-72 versie mei 2015 van kracht. De nieuwe versie is bedoeld als norm voor brandweerliften in combinatie met de EN 81-20/50. Het gaat hierbij om brandweerliften met speciale besturingsmogelijkheden die een prioritaire bediening voor de brandweer mogelijk maakt.

Een van de belangrijkste veranderingen is dat stoppen op elke etage niet langer verplicht is, waardoor er ruimte wordt geboden in de ontwerpvrijheid, met name op bouwkundig gebied. Het is niet langer een normvereiste dat alle verdiepingen worden bediend. Daarnaast zijn eventuele onduidelijkheden aangaande de bevrijdingsmogelijkheden in het geval dat de brandweerlieden zelf opgesloten raken, weggenomen. De brandweerlieden moeten zowel van binnenuit als van buitenaf bevrijd kunnen worden. Ook wordt in de nieuwe norm meer duidelijkheid gegeven over de uitvoeringseisen van brandweerliften met meer dan één kooitoegang. Tevens wordt extra aandacht besteed aan het voorkomen van het terechtkomen van bluswater in de liftschacht. Op besturingstechnisch gebied zijn er ook wijzigingen te noemen; zo schrijft de nieuwe versie een bedieningswijze voor waardoor kooicommando’s alleen kunnen worden uitgevoerd als er tenminste één brandweerman in de liftcabine achterblijft. De EN 81-72 versie mei 2015 is inmiddels geharmoniseerd en verkrijgbaar bij de daarvoor bestemde instanties.