Toetsingskader ‘veilig onderhoud op en aan gebouwen’ van kracht

Nadat toenmalig minister Donner in 2011 besloot dat over het veilig onderhouden van gebouwen al in de ontwerpfase van het gebouw moet zijn nagedacht, is het Bouwbesluit aangepast.

Per 1 juli 2012 zal afdeling 6.12 van het Bouwbesluit 2012 in werking treden. Deze afdeling bevat voorschriften over veilig onderhoud op en aan gebouwen. Met het invullen en indienen van de checklist ‘Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012’ dient aannemelijk gemaakt te worden of de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen voldoet aan het gestelde in afdeling 6.12van het Bouwbesluit 2012, artikel 6.52 en 6.53. Deze checklist zal per 1 juli 2012 ook in de Regeling omgevingsrecht (Mor), artikel 2.2, worden opgenomen als indieningsvereiste voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen.

Branche heeft meegedacht

De gebouwonderhoudsbranches (waaronder glazenwassers, schilders, voegers, steigerbedrijven, dakdekkers en klusbedrijven) hebben volop overlegd met vertegenwoordigers van de ministeries van SZW en Binnenlandse Zaken, met de BNA (Bond van Nederlandse Architecten) en corporatiebranche-organisatie Aedes over de nadere voorwaarden waaraan een aanvraag voor een bouwvergunning in het kader van veilig onderhoud dient te voldoen. Een en ander is nu definitief vastgelegd in het Bouwbesluit 2012.

Onveilige situaties bij onderhoud voorkomen

Het Platform Preventie Valgevaar is verheugd dat het veilig onderhouden van gebouwen een plek heeft gekregen in het nieuwe Bouwbesluit. Dit betekent dat een nieuw gebouw voortaan veilig te onderhouden moet zijn en dat bij het ontwerp hier al rekening mee moet worden gehouden. Daarmee wordt voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan op het moment dat mensen aan een gebouw aan het werk zijn.

Handleiding ‘veilig onderhoudbare gebouwen’

Om partijen in de keten goed te informeren, hebben de TU Delft, Stichting Arbouw en SSMC in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) een handleiding ontwikkeld. De handleiding ‘veilig onderhoudbare gebouwen’ is gericht op alle partijen in de bouwketen. Voor alle fases – van ontwerp tot uitvoering – wordt voor elke partij helder toegelicht wat hun verantwoordelijkheden en bijdragen zijn bij het realiseren van veilig onderhoud. Deze handleiding is vooral inzetbaar bij voorlichting, scholing en instructie.

Downloads

Op de website www.veiligopdehoogte.nl is meer info te vinden, net als in de in dit artikel eerder genoemde en hieronder nogmaals vermelde documenten:

  • handleiding ‘Veilig onderhoudbare gebouwen’;
  • checklist ‘veilig onderhoud bij aanvraag bouwvergunning’ en
  • samenvatting handleiding ‘veilig onderhoud aan gebouwen’.