NTA ‘hoogbouw’ gepubliceerd

De NEN heeft in het najaar van 2012 de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 4614 ‘Hoogbouw’ gepubliceerd. Met deze NTA krijgen partijen die betrokken zijn bij het realiseren van hoogbouwprojecten de middelen in handen om een optimale hoogbouw te realiseren.

De NTA geeft richting bij ontwerp, realisatie en/of toetsing van hoogbouwprojecten. Ontwikkeling van de NTA was zinvol omdat het Bouwbesluit alleen de regels voor gebouwen tot een hoogte van 70 meter beschrijft. Voor hogere gebouwen zijn in het Bouwbesluit dus geen bepalingen te vinden. In dit besluit is alleen vermeld dat er bij hogere gebouwen sprake moet zijn van gelijkwaardigheid. In de NTA hebben partijen deze gelijkwaardigheid alsnog vastgelegd.

Samenwerking

Met name in de Randstad zal in de toekomst meer hoogbouw wordt gerealiseerd. Bij recent in Nederland gerealiseerde hoogbouwprojecten blijkt echter dat de regelgeving en de bouwnormen niet altijd goed toegesneden zijn op hoogbouwspecifieke aspecten. Daarom zijn bouwmaatschappijen, institutionele beleggers, architecten, adviseurs, installatiebedrijven en andere betrokken partijen gezamenlijk begonnen pragmatische oplossingen uit te werken in een Nederlands Technische Afspraak (NTA). Dit is eind 2005 vastgelegd in het Nationaal Convenant Hoogbouw. Met de presentatie van NTA 4614 is het convenant beëindigd.

Zes delen

De NTA 4614 wordt als zes losstaande delen uitgebracht, namelijk:

  • NTA 4614-1 ‘Algemeen’;
  • NTA 4614-2 ‘Evacuatie van hoogbouw met liften en brandtrappen’;
  • NTA 4614-3 ‘Constructieve veiligheid’;
  • NTA 4614-4 ‘Liftinstallaties’;
  • NTA 4614-5 ‘Gevels en gevelonderhoud’ en
  • NTA 4615-6 ‘Gebouwgebonden installaties’.

De NTA bundelt zo de in de markt opgebouwde kennis voor hoogbouw uit de periode vanaf 2008.

Toekomst

Uiteraard zal de technische kennis met betrekking tot de realisatie van hoogbouw zich verder ontwikkelen. Onderdelen van deze NTA zijn gebaseerd op diepgaand onderzoek en brede discussie en kunnen daarom in de toekomst als brondocument voor nieuwe NEN-normen of herzieningen hiervan worden gebruikt. Ook geven bepaalde onderdelen goede technische oplossingen voor hun specifieke aandachtsgebied. Met deze oplossingen wordt de komende drie jaar nog ervaring opgedaan.