Geen nieuw certificaat na modificatiekeuring gevelonderhoudsinstallatie

Net zoals dat bij liften het geval is, behouden ook gevelonderhoudsinstallaties nu het bestaande certificaat na goedkeuring bij een modificatiekeuring. Veranderingen vanuit de nieuwe Warenwet gaven daartoe aanleiding.

Tot op heden was het zo dat bij een aanpassing, verbouwing of renovatie van een gevelonderhoudsinstallatie het certificaat verviel. De onderhoudsfirma vroeg dan een verbouwingskeuring aan, waarbij niet alleen het aangepaste deel van de installatie gekeurd werd, maar tevens de gevelonderhoudsinstallatie in zijn geheel een periodieke keuring onderging. Het certificaat was immers vervallen en voor een nieuw certificaat was dus een volledige keuring nodig. Het certificaat was dan wel weer de volle twaalf maanden geldig.

ALLEEN WAT VERANDERT, WORDT GEKEURD

Deze werkwijze is nu veranderd. Het certificaat vervalt niet, maar de geldigheid wordt opgeschort totdat via een keuring gebleken is dat de modificaties in overeenstemming met de wettelijke eisen zijn uitgevoerd. Alléén de aanpassing of vernieuwing aan een gevelonderhoudsinstallatie wordt nu dus gekeurd (inclusief alle zaken die hierdoor wat betreft de veiligheid beïnvloed kunnen worden). Hierover wordt aan de opdrachtgever (meestal de onderhoudsfirma) gerapporteerd. Als alles in orde bevonden wordt, volgt een verklaring dat de installatie na de verbouwing nog steeds aan de wettelijke eisen voldoet. Het certificaat is daarna weer gewoon geldig en ook de resterende tijd tot de volgende periodieke keuring verandert niet. Het besluit hiertoe is in het College van Deskundigen Gevelonderhoud van Liftinstituut besproken en schriftelijk medegedeeld aan de onderhoudsfirma’s.