Documentatie bij CE=markering heel belangrijk

De fabrikant mag in veel gevallen zelf vaststellen of zijn product aan de eisen uit de Richtlijn machines voldoet. Het vastleggen van ontwerpgegevens, berekeningen en uitgevoerde risicobeoordelingen is daarbij nodig. Dit resulteert in allerlei documenten die het product aangaan.

Ten eerste is het verplicht om alles wat met het productonderzoek te maken heeft te bundelen in een technisch constructiedossier. Dit dossier hoeft overigens niet permanent bij de fabrikant aanwezig te zijn maar moet binnen redelijke termijnen samen te stellen zijn. Ook moet dit dossier door autoriteiten kunnen worden ingezien als er twijfel bestaat over de juistheid van het toepassen van de EG-richtlijnen. Het dossier bevat onder meer de resultaten van de risico-analyse, het normonderzoek, berekeningen, de handleiding en, zo nodig, ver-wijzingen naar overige van toepassingzijnde richtlijnen. Ook dient dit dossier als bewijsmateriaal dat aan de eisen voor de CE-markering is voldaan.

ONTWERPINFORMATIE BEWAARD

Op deze manier wordt ontwerpinformatie op een gestructureerde manier bewaard, wat ook voordelen heeft voor de bedrijfsvoering. Het dossier blijft meestal bij diegene wiens naam als fabrikant op het product is aangebracht.

INFORMATIE VOOR DE AFNEMER

Naast deze interne documentatie, is er een plicht om zaken mee te sturen met het product. Allereerst moet het voor de overheid zichtbaar zijn dat het product vrij mag worden verhandeld binnen de grenzen van de EU. Dit wordt uitgedrukt door de CE-markering op de typeplaat en de EG-Verklaring van Overeenstemming. Ten tweede is het verplicht dat de nieuwe eigenaar van het product wordt geïnformeerd over onder meer de toepassingsmogelijkheden en de wijze van bediening en onderhoud. Dit gebeurt via de gebruikershandleiding, die moet zijn opgesteld in de taal van het land waarin de machine geleverd is. Hierop moet worden aangegeven of het een door de fabrikant geverifieerde gebruikershandleiding (oorspronkelijke gebruikershandleiding) betreft of een vertaling van de oorspronkelijke gebruikershandleiding.