Veiligheidseisen en keuringen van theaterinstallaties

Al sinds de eerste mechanisatie van toneelinstallaties keurt Liftinstituut ze op veiligheid – van trekkenwand tot brandscherm, van orkestbak tot portaalbrug. Met zo’n 25 jaar aan ervaring met deze installaties zijn wij voor vele theaters en schouwburgen de onafhankelijke deskundige partij.

WAT IS KEUREN?

Keuren is toetsen aan de wettelijke eisen. In Nederland zijn deze vastgelegd in het Warenwetbesluit machines en in de Arbowet, gebaseerd op respectievelijk de Europese Richtlijn machines en de Europese Richtlijn arbeidsmiddelen. Deze richtlijnen bevatten essentiële veiligheidseisen die nader gespecificeerd worden in normen. In dit geval zijn dit onder andere de DIN 56950, CWA 15902, T-normen, VPLT, EN 60204-1/32, IEC 62061, IEC 61508 (Sil3), EN 13849, EN 13850, EN 13857, EN 349 en EN 14122. De keuringen worden uitgevoerd aan de hand van specifieke checklists. Deze lijsten zijn mede gebaseerd op de relevante normen voor de hiervoor genoemde hijsinrichtingen.

WIE KEURT?

De keuringen worden uitgevoerd door Liftinstituut-inspecteurs op minimaal hbo-niveau die specifiek voor dit werkveld zijn opgeleid. Zij verzorgen de typekeuringen voor de fabrikanten, de ingebruiknamekeuringen voor fabrikanten of theaters, en de periodieke keuringen voor de theaters. De keuringen die Liftinstituut uitvoert, zijn objectief en volstrekt onafhankelijk.

WAAROM KEUREN?

De keuringen bieden extra zekerheid in het kader van aansprakelijkheid. Ze helpen theaterdirecties bij het voldoen aan de zorgplicht voor de veiligheid van iedereen in het theater. Ook leveren de keuringen een bijdrage aan het voldoen aan de geldende verplichtingen vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit 7.4a, onderdeel van de Arbowet. Een keuring heeft ook een positieve uitwerking op de bedrijfszekerheid van installaties.

Inspectie SZW: “Voor de verplichtingen van de Arbowet, die nader zijn ingevuld in de Arbocatalogus, kunt u contact opnemen met de (bij de Arbocatalogus) betrokken Arbodienst of Arboadviseur. Voor de Liftenrichtlijn/Warenbesluit Liften en de Machinerichtlijn/Warenwetbesluit Machines kunt u een gecertificeerde instantie (Eu-cbi) benaderen.” Een instantie dus zoals het Liftinstituut.

Het is aan de Inspectie SZW om een eventueel ongeval te onderzoeken. Daarin zullen alle relevante factoren, betrokken bij het ontstaan van het incident, onderzocht worden om te kijken of men zich aan de wet heeft gehouden. Allereerst op het gebied van de veiligheid van de installaties. Is er gekeurd? Zijn alle keuringscertificaten beschikbaar? Verder wordt ook gekeken naar de geschiktheid van het decorstuk voor bevestiging aan een hijsinstallatie, naar de opleiding en deskundigheid van het personeel, naar de rusttijden… Kortom, een oneindig aantal zaken die voor dat moment relevant kunnen zijn.