Frequenter keuren liften bij grote gebouwrenovatie nu verplicht

Bekend is waarschijnlijk de bouwliftkeuring voor een nieuw geïnstalleerde lift die een tijdje als bouwlift in gebruik is. Er geldt dan volgens het Warenwetbesluit Liften (WWBL) art 17.2 een keuringsverplichting voor een keuring bij ingebruikname en vervolgens de verplichting om de drie maanden periodiek te laten keuren. Dit zou ook in vergelijkbare situaties moeten gelden, vond het CCvDL.

In de discussierondom de inhoud van het nieuwe WWBL 2016 heeft het Centraal College van Deskundigen Liften (CCvDL) daarom voorgesteld om in het nieuwe WWBL de eis op te nemen dat deze bouwliftkeuring ook verplicht zoumoeten worden toegepast als een gebouw, waarin zich de lift bevindt, ingrijpend wordt verbouwd of gerenoveerd en de lift als bouwlift wordt gebruikt. De omstandigheden rondom het gebruik van de lift zijn dan in het algemeen volledig identiek aan bouwliftgebruik bij nieuwbouw. Het is dus alleszins verdedigbaar om die verplichte bouwliftkeuring met de verhoogde frequentie van drie maanden ook toe te passen als het gebouw ingrijpend verbouwd wordt, zo was het CCvDL van mening.

WWBL 2016

Onlangs is het WWBL 2016 gepubliceerd. Dit was nodig, omdat de nieuwe Richtlijn liften 2014/33/EU, die vanaf 20 april 2016 van kracht is, in de Nederlandse wet moest worden opgenomen. De wetgever heeft bij het vaststellen van het WWBL 2016 besloten om de bouwliftkeuring tijdens renovatie van het bouwwerk in het besluit op te nemen.

De bouwliftkeuring is verwoord in art. 18.2 van het WWBL 2016 en luidt:

Liften als bedoeld in het eerste lid, die worden gebruikt tijdens de bouwfase van een bouwwerk zoals bedoeld in artikel 1.1, tweede lid, onder b, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, worden vóór de eerste ingebruikneming en vervolgens telkens na verloop van ten hoogste drie maanden door een NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie gekeurd. Het eerste lid, tweede zin, is van overeenkomstige toepassing.

HET BEGRIP ‘BOUWWERK’

Artikel 1.1, tweede lid, onder b, van het Arbeidsomstandighedenbesluit geeft via een verwijzing naar Richtlijn 92/57/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1992 inzake de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (PbEG L 245) uitleg aan het begrip bouwwerk. In bijlage I van deze richtlijn wordt bepaald dat een bouwwerk niet alleen nieuwbouw betreft, maar ook verbouwing en renovatie.

SINDS 20 APRIL 2016 VAN KRACHT

De keuringsverplichting voor liften in gebruik tijdens de bouw bij verbouwing en renovatie volgens het WWBL 2016 is op 20 april 2016 in werking getreden.