Bouwbesluit 2012 definieert toepassing liften nader

Per 1 april 2012 krijgen we te maken met het nieuwe bouwbesluit. Het toetsingskader ‘veilig gebouwonderhoud’ zal vanaf 1 juli 2012 gelden. Ten aanzien van liften zijn er belangrijke wijzigingen. Zo wordt een lift nader gedefinieerd waardoor de toepassing van platformliften wordt beperkt. Ook is de brandwerendheid van de lobby van de brandweerlift verhoogd naar 60 minuten.

Het doel van het nieuwe bouwbesluit wordt als volgt verwoord: ‘Doel van het samenvoegen van de voorschriften in één nieuw besluit is de samenhang binnen de bouwregelgeving te vergroten, de regeldruk te verminderen en de toegankelijkheid te verbeteren. Deze integratie is in beginsel beleidsneutraal. De integratie heeft dus niet als doel om eisen te verzwaren of verlichten’.

MEEST IN HET OOG SPRINGENDE AANPASSINGEN

Dit bouwbesluit is op vele zaken aangepast. Als we ons specifiek focussen op het gebied van liften, benoemen we hierna de meest in het oog springende aanpassingen.

DEELS NIEUWE DEFINITIES

De definitie van ‘lift’ is niet als zodanig in het huidige bouwbesluit beschreven. Er wordt wel een definitie voor ‘brandweerlift’ gegeven. Deze luidt als volgt: brandweerlift: brandweerlift als bedoeld in NEN-EN 81-72.

In het nieuwe bouwbesluit wordt nu wél zowel voor de gewone ‘lift’, ‘lifttoegang’ als de ‘brandweerlift’ een definitie gegeven, te weten:

  • lift: lift als bedoeld in artikel 1 van het Warenwetbesluit liften bestemd voor personen;
  • lifttoegang: doorgang van een liftschacht voor het bereiken van een kooi van een lift;
  • brandweerlift: lift die met een eenvoudige handeling ter beschikking van de brandweer kan worden gesteld voor het transport van materieel en manschappen.

In beide documenten is de definitie van ‘technische ruimte’ hetzelfde gebleven, namelijk: technische ruimte: ruimte voor het plaatsen van de apparatuur, noodzakelijk voor het func-tioneren van een gebouw, waaronder in elk geval begrepen een meterruimte, een liftmachineruimte en een stookruimte.

SPECIFICATIES LIFT EN BRANDWEERLIFT DUIDELIJKER

De lift en brandweerlift zijn verderop, in de ‘Nota van toelichting’ van het nieuwe bouwbesluit, nog meer gespecificeerd.

  • Een lift in de zin van dit besluit is een lift (als bedoeld in het Warenwetbesluit liften) die bestemd is voor personen. Dit betekent dat de lift een afsluitbare kooi moet hebben en dat liften die exclusief voor goederenvervoer zijn bedoeld (goederenliften in genoemd besluit) zijn uitgesloten. Een installatie voor verticaal transport van personen overeenkomstig het Warenwetbesluit machines, zoals een plateaulift, of een lift zonder schachtput of schachtkop, kan alleen worden toegepast als gelijkwaardige oplossing (zie artikel 1.3, gelijkwaardigheid).
  • Een brandweerlift is in de meeste gevallen een normale personenlift die in geval van brand door de brandweer wordt gebruikt voor het transport van blus- en reddingsmateriaal. In de definitie wordt niet verwezen naar de Europese productnorm (NEN 81-72) voor brandweerliften. Het besluit beperkt zich tot voorschriften voor de aanwezigheid. Wat betreft onderhoud en controle geldt de algemene zorgplicht van artikel 1.16.

PUTDIEPTE EN SCHACHTKOPHOOGTE

  • De putdiepte van 1,4 meter (of 1,6 meter bij een hefhoogte van meer dan 50 meter) is verdwenen. Logisch, omdat vrije ruimte en dergelijke vanuit het Warenwetbesluit liften wordt geregeld, dat op haar beurt weer verwijst naar de Richtlijn liften.
  • Ditzelfde geldt voor de schachtkop. Ook hier zie je dat de maat van 3,6 meter schachtkophoogte (of 3,8 meter bij een hefhoogte van meer dan 50 meter) is verdwenen.

VENTILATIE-OPENING EN VRIJE DOORGANGBREEDTE

  • In het huidige bouwbesluit staat nog genoemd dat de ventilatieopening van de schacht niet afsluitbaar mag zijn. Deze zinsnede is in het nieuwe bouwbesluit verwijderd. De overige bepalingen blijven wél gehandhaafd, zoals de noodzaak van een ventilatieopening en de benodigde hoeveelheid luchtverversing.
  • De vrije doorgangsbreedte naar een lift blijft minimaal 85 centimeter. De vrije doorgangshoogte van het bouwwerk moet minimaal 2,3 meter bedragen. De liftdoorgang zelf mag lager zijn. Echter, het bouwwerk moet berekend zijn op een ombouw van de liftinstallatie naar 2,3meter.

BRANDWERENDE LOBBY

De belangrijkste wijziging in het bouwbesluit is misschien wel de aanpassing van de zogenaamde ‘brandwerende lobby’ van 60 minuten voor brandweerliften. In de ‘Nota van toelichting’ wordt daar het volgende over gezegd:
Artikel 2.120 Brandweerlift ‘Artikel 6.39 eist bij een vloer van een verblijfsgebied dat hoger ligt dan 20 meter boven het meetniveau de aanwezigheid van een brandweerlift (zie voor het begrip ’brandweerlift’ artikel 1.1). Artikel 2.120 stelt eisen aan het bouwwerk om de brandweer in staat te stellen in geval van brand langs veilige weg de hoger gelegen verdiepingen van een gebouw te bereiken. Op grond van het eerste lid moet op elke verdieping een zogenoemde ’brandwerende lobby’ vóór de brandweerlift zijn. Via de extra beschermde vluchtroute, die ter plaatse van de lift functioneert als brandwerende lobby, kan de brandweer op veilige wijze brand op een daarboven gelegen verdieping bereiken, om deze te doorzoeken naar achtergebleven personen en een beginnende brand te kunnen bestrijden met materieel dat met de lift is aangevoerd. Dit voorschrift geldt alleen voor verdiepingen niet voor de begane grond. Het tweede lid geeft aan dat de voordeur van een woning niet mag grenzen aan het voorportaal van een brandweerlift’.